ПОЛИТИКА.

Дружеството Бова Кар ООД е сертифицирано по международните стандарти за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2015. Компанията активно е ангажирана с принципите за постоянно поддържане на високото ниво на професионализъм и грижа за клиента. С мисъл за бъдещите поколения и опазването на природните ресурси, Ръководството на Бова Кар ООД прие Интегрирана политика за управление на качеството и околната среда.

Интегрирана политика за управление на качеството и околната среда

Ръководството на Бова Кар ООД отдава първостепенно значение на:

 • Оправдаване на доверието на клиентите и техните постоянно повишаващи се очаквания относно качеството на предлаганите стоки и услуги;
 • Правото на бъдещите поколения на здрава и пълноценна околна среда.

Ръководството на Бова Кар ООД  се ангажира с:

 • Удовлетворяване на изискванията на клиента, изискванията на нормативната база и корпоративните изисквания;
 • Въвеждането, функционирането и непрекъснатото подобряване ефикасността на Системата, в съответствие с изискванията на международните стандарти – ISO 9001:2015;
 • Интегрираната политика да бъде реално прилагана в дейността на Дружеството и в рамките на обхвата на Интегрираната система за управление.

Интегрираната политика се основава на следните принципи:

 • Провеждане на периодичен преглед на Системата, включващ както политиката, така и целите и задачите по качество и околна среда, с определените в тях отговорности на всички нива, за да гарантира тяхната адекватност.
 • Да бъде приета и прилагана на всички организационни нива. Да се насърчават служителите за подобряване качеството на извършваната от тях дейност и да опазват околната среда.
 • Подборът, квалификацията и обучението на служителите на Бова Кар ООД е важна предпоставка за запазване и увеличаване на клиентите.
 • Служители да осъзнават своята роля и отговорност за постигане на целите и задачите на Интегрираната система за управление.
 • Създаване и поддържане отношения на партньорство с клиентите, стремеж да са информирани за всички нови модели автомобили и услуги, които предлага Бова Кар ООД.
 • Изискванията на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, определени в Наръчника, процедурите, инструкциите, Програмата за управление на околната среда и техническата документация са задължителни за всички служители.
 • Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването й, към нейното възстановяване, запазване и подобряване.
 • Спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото.

Управител: Бохос Чулуян

ШОУРУМ.

Ул. Проф. Я. Якимов 11
8000 Бургас

Тел рецепция: +359 56 860 065
Тел продажби: +359 56 842 710
+359 88 922 2023

Работно време:

Понеделник–петък: 09:00 - 18:00 ч.
Събота: 09:00 - 18:00 ч.
Неделя: затворено

СЕРВИЗ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ.

Ул. Проф. Я. Якимов 11
8000 Бургас

Тел (сервиз): +359 887 577 730
+359 889 697 794
Тел (Резервни части): +359 885 618 531
Тел (аксесоари): +359 884 107 127

Работно време:

Понеделник–петък: 09:00 - 18:00 ч.
Събота: 09:00 - 18:00 ч.
Неделя: затворено

Запазете час за сервиз
Обадете се сега